• 24/01/2020 3:14 43

Urwandiko rwa NYIRANEZA Denny rusaba guhindura izina

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA NYIRANEZA Denny RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa NYIRANEZA Denny,  mwene NDAYISABA Alphonse na UWAYISABA Francine, utuye mu mudugudu wa Rugunga, Akagari ka Muyange, Umurenge wa Kagarama, Akarere ka Kicukiromu Mujyi wa kigali, uboneka kuri telephone  0785670179;

 

Yasabye uburenganzira bwo Gusimbuza Amazina NYIRANEZA Denny, amazina IGIRANEZA Kelie, mu mazina asanganywe NYIRANEZA Denny akitwa IGIRANEZA Kelie.

Impamvu atanga ni uko amazina IGIRANEZA Kelie ari amazina yiswe akivuka ariko ntiyandikwa mu gitabo cy’irangamimerere. Ikindi ni uko izina  NYIRANEZA  ari Izina ry’abakobwa kandi we akaba ari umuhungu.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, Gusimbuza amazina NYIRANEZA Denny amazina IGIRANEZA Kelie, mu mazina asanganywe  NYIRANEZA Denny bityo akitwa IGIRANEZA Kelie mu gitabo cy’irangamimerere kirimo inyandiko ye y’ivuka.

***********

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *