URWANDIKO RWA NYIRABAZIMAZIKI Donatha RUSABA GUHINDURA IZINA - UMUSEKE

URWANDIKO RWA NYIRABAZIMAZIKI Donatha RUSABA GUHINDURA IZINA

INGINGO Z’INGEZI Z’URWANDIKO RWA NYIRABAZIMAZIKI Donatha RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa NYIRABAZIMAZIKI Donatha mwene MBONYINSHUTI Faustin na MUHAWENIMANA Anonciatha utuye mu Mudugudu wa Gasange, Akagari ka Rugano, Umurenge wa Kimihurura, Akarere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali, uboneka kuri telephone 0782811078;

Yasabye uburenganzira bwo gusimbuza izina NYIRABAZIMAZIKI izina UMURERWA ku mazina asanganywe NYIRABAZIMAZIKI Donatha akitwa UMURERWA Donatha mu Irangamimerere;

Impamvu atanga ni uko uko izina NYIRABAZIMAZIKI rimutera ipfunwe kubera ko ari irigenurano;

Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina NYIRABAZIMAZIKI, izina UMURERWA mu mazina asanganywe; NYIRABAZIMAZIKI Donatha bityo akiwa UMURERWA Donatha mu gitabo cy’irangamimerere ye y’ivuka.

*********

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *