• 23/01/2020 4:14 33

Ubuzima bwo kwemera/kwizera Imana

Hari hashize amezi atari make ntandika hano k’Umuseke bitewe n’impamvu zimwe zitanturutseho n’izindi navuga ko wenda zanturutseho. Mumbabarire kubwo gutinda.

Ibiranga Imana

Aho duherukanira twari twavuze ko mu gice kizakurikiraho tuzavuga ku imiterere cyangwa ibiranga Imana. Ubu rero nagira ngo ari byo tureba ubu no mu zindi nyandiko nkeya zizakurikiraho.

Kimwe mu bintu bigoye mu birebana n’imyemerere y’abantu, cyane cyane mu iy’ay;abakristu, ni ukugerageza gutanga no gusobanura ishusho y’Imana. Ariko nk’uko twabivuze ubushize, Imana twebwe twemera, si Imana imeze uko amarangamutima yacu atubwira, cyangwa se ngo ibe ari Imana tugomba kuvumbura uko imeze; ahubwo ni Imana yahishuriye abantu uko Imaze. Impamvu ngarutse kuri iki ni uko ari ikintu cy’ingenzi cyane mu birebana n’imyemerere. Ni ingenzi kuko nimba umuntu ashaka kwemera/kwizera Imana, aho ahera hafite agaciro kuko hamuha icyerekezo nyacyo cyangwa hakamuyobya. Aha rero ni ngombwa ko twumva neza ko Imana twemera tugomba kwemera ko imeze uko ivuga ko imeze; itameze uko dutekereza ko imeze cyangwa uko twifuza ko imera.

Dushingiye kubyo twavuze ubushize (ko Imana, inyuze mu Ijambo ryayo ariyo yimenyekanisha mu bantu), n’ibi tuvuze haruguru (ko Imana imeze uko ivuga ko imeze), ni ngombwa ko turebera hamwe bimwe mu by’ingenzi iyo Mana twizera itubwira ko biyiranga.

Icyubahiro (Ikuzo cg Ubwiza)

Aya ni amagambo amenyerewe cyane mu bakristu hano mu Rwanda, kandi n’ahandi mu ndimi zabo bakunze gukoresha amagambo afite ibisobanuro bimwe n’aya kandi bakayakoresha mu byo natwe dukoresahamo aya magambo ari haruguru. Nyamara n’ubwo tuyakoresha, akenshi ntidukunze kwibaza icyo icyo cyubahiro/ikuzo ry’Imana risobanura. Ikubwira ko tutabitekerezaho, gerageza wibaze icyo wumva iyo uhuye na mugenzi wawe maze akagira ati: “Yezu akuzwe (ahabwe ikuzo)” (ku ba Gatulika), cg iyo umuntu ahagaze mu iteraniro akavuga ati: “Duhe(reze) Imana icyubahiro.” Aya magambo turayakoresha cyane kandi nta kibazo kirimo mu kuyakoresha, ariko ndagira ngo turebere hamwe icyo Bibiliya ubwayo ivuga ku “Cyubahiro cy’Imana.” Turafata imirongo mike cyane yo muri Bibilya ari yo dushingiraho kuko tudashobora gukoresha ahantu hose Bibiliya ivuga Icyubahiro cy’Imana:

Iyimukamisiri/Kuva 24:17 Ikuzo ry’Uhoraho ryabonekeraga Abayisraheli rimeze nk’umuriro ugurumanira mu mpinga y’umusozi./ Mu maso y’Abisirayeli, ishusho y’ubwiza bw’Uwiteka yameraga nk’umuriro ukongora ku mutwe w’uwo musozi. aha nk’uko buri wese abyumva, iri kuzo/icyubahiro kiravugwa bijyanye n’uburyo Imana igaragarira amaso, ariko nyamara iyo umuntu asomye Bibiliya abishyizeho umwete, biroroha gusobanukirwa ko iki cyubahiro cyagaragaye muri uyu murongo gifite ibindi bikomeye gishingiyeho biranga Imana. Muri ibyo ndagira ngo turebere hamwe bitatu gusa, hanyuma tuzakomerezaho ubutaha.

Ibi titatu bikurikira byerekana uko Imana iteye, ariko bikaba ari na bimwe bigize Ikuzo/Icyubahiro cy’Imana. Hariho n’ibindi byinshi, ariko ibi ni bimwe bigaragara neza muri Bibiliya kandi bikaba ari iby’ibanze nk’uko umuhanga Bruce Milne abyandika mu gitabo cye yise “Know the Truth” (Menya Ukuri).

1.         Kuba ikirenga:

Ibingibi ndagirango tubyumve mu rwego rw’ubushobozi Imana ifite. Hari ibyo duhita dutekereza iyo umuntu avuze ubushobozi bw’Imana, nko kuba yararemye kandi ikaba ishobora kubeshaho ibyo yaremye byose. ariko hari ibindi Ijambo ryayo rivuga dushobora kuba tudatindaho kandi bifite uburemere. Aha twafata urugero ku byo Pawulo avuga aho agira ati: “Mbega uburyo ubutunzi n’ubwenge n’ubumenyi by’Imana bitagira akagero! Imigambi yayo ntihishurika, n’inzira zayo ntizirondoreka”/“Mbega ukuntu ubukungu n’ubuhanga n’ubwenge by’Imana birengeje urugero! Mbega ukuntu imigambi yayo ari inshoberabantu, n’inzira zayo zikaba urujijo!”(Aba(nya)roma 11:33). Niwitegereza amagambo yose yakoreshejwe mu gusobanura ubushobozi bw’Imana muri uyu murongo, urasanga yose avuga ikintu kimwe: ko Imana ifite ubushobozi bw’ikirenga.  Ibi bisobanura ko tudafite ubushobozi bwo gusobanukirwa urugero rw’ubushobozi bw’Imana.

2.         Kuba yihagije:

Imwe mu ndangagaciro nziza z’abakristu ni ugukorera Imana; ndetse bamwe mu babikomeyemo bumva ko ibyo bakora byose bigomba kwerekezwa mu murongo wo gukorera Imana. Ibi ni byiza cyane, ariko bikwiriye gutandukanywa n’uburyo umuntu akorera undi. Mu myumvire yacu, birashoboka ko twiha agaciro karenze cyane cyane mu birebana no gukorera Imana. Ibi ndagira ngo bisobanuke ko Imana yihagije; ntikena ngo ni uko abantu batayikoreye kandi ntigira icyo igabanukirwa ngo ni uko abayikorera bagabanutse, ariko kandi dukwiriye no kumenya neza ko kuyikorera kwacu bitayungura. Kuri ibi, umwanditsi w’Ibyakozwe n’Intumwa agira ati: “ntikorerwa n’ibiganza by’abantu nk’aho hari icyo ikennye, ahubwo ni yo iha bose ubugingo, ikabaha umwuka n’ibindi bakeneye byose”/”kandi ntikorerwa n’amaboko y’abantu nk’ugira icyo akennye, kuko ari yo yahaye bose ubugingo no guhumeka n’ibindi byose” (Ibyakozwe n’Intumwa 17:25).

Aha buri wese yakwibaza impamvu tuyikorera nimba ari gutyo bimeze, ariko iki kibazo tuzagisubiza mu nyandiko zizakurikiraho. Ikiri ngomba kumva aha, ni uko Imana yihagije, idakeneye uwayirengera mu buryo ubwo ari bwo bwose. “Ni nde wigeze kugenzura Umwuka w’Uwiteka, akamuhugura nk’umugira inama? Ni nde yigeze kugisha inama kandi ni nde wigeze kumwigisha, akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegereza?”/“Rom 11.34; 1 Kor 2.16 Ni nde wigeze kugenzura Umwuka w’Uwiteka, akamuhugura nk’umugira inama? 14Ni nde yigeze kugisha inama kandi ni nde wigeze kumwigisha, akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegereza?” (Ezayi/Yesaya).

3.         Kudahinduka kwayo:

Sinzi nimba abantu benshi bajya babyibazaho, ariko ndagirango twibaze ubushobozi byasaba umuntu kugira ngo abeho adahinduka. Kudahinduka kw’Imana tuvuga aha ni ukudahinduka muri byinshi biyiranga, ntiyivuguruza cyangwa ngo ihindure indangagaciro zayo n’ubwo hari bimwe mubyo Bibiliya igaragazamo ko Imana yisubiyeho (tuzabigarukaho nabyo). Muri Malakiya/Malaki 3:6 Imana igira iti: “Jyewe, Uhoraho, nta bwo nahindutse”/ “Kuko jyewe Uwiteka ntabwo mpinduka.”  Kudahinduka ni kimwe mu ndangagaciro zikomeye Imana ikomeyeho kandi kiyitandukanya natwe abantu.

Nimba tuvuga ibyo tuvuze aha biranga Imana, bigomba kumvikana ko ariko Imana yiyerekana aho kugira ngo bibe bituruka mu buryo tuyitekereza.

Byanditswe Samuel M. Mukeha

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *