• 10/12/2019 10:29 46

Ubunyangamugayo: Urufunguzo rwo gukabya inzozi, gutera imbere, kwizerwa,…

Ese ubunyangamugayo buracyariho mu Rwanda? Bushobora kwigishwa mu ishuri? Buboneka ryari? Buboneka kuri bande? bugira izihe ngaruka?

Ubunyangamugayo ni uruhurirane rw’ingeso nziza ziranga umuntu. Kuba umunyakuri no kugirirwa ikizere. Ubunyangamugayo ni cyo kintu cya mbere abakoresha bose muri iki gihe bashakisha iyo usabye akazi cyangwa imikoranire.

Ingabo za RPA zabohoye u Rwanda zagaragaje ubunyangamugayo bw’indashyikirwa bituma zigera ku cyo zarwaniraga

Nubwo waba uzi gukora akazi waranabyigiye ariko udafite indangagaciro y’ubunyangamugayo ntabwo utera imbere. Muri iki gihe kugira ngo umubano wawe n’abandi ukomere, kugira ngo ibikorwa byawe bivemo umusaruro ushimishije, ubunyangamugayo bugomba kuba inkingi ikomeye ishyirwa imbere.

Nkunzabo Ephrem avuga ko ubunyangamugayo ari ukugira ubwiza bw’umwimerere, ariko bushingiye ku myifatire myiza. Iyo myifatire myiza igendanye no kuvugisha ukuri, kutaryarya no kuba indakemwa mu byo umuntu akora byose.

Ubunyangamugayo bugaragarira mu mivugire, mu mikorere, mu mibereho no mu mitekerereze y’umuntu. Ubunyangamugayo busaba ubutwari karemano bwo gukora ikiza, cyangwa kuvugisha ukuri nubwo byasaba gutanga ikiguzi kiremereye.

Ubunyangamugayo busaba kuvugisha ukuri no kugukoresha niyo nta wundi muntu ukumva cyangwa ukureba. Ahantu hose uzasanga akazi gakorwa neza, hakaboneka n’umusaruro, usanga amategeko ahagenga akurikizwa; n’ubuyobozi bukarangwa n’ubunyangamugayo.

Ubunyangamugayo buhabanye n’uburyarya no kugira indimi ebyiri. Iyo uri inyangamugayo, ibyo uvuga ni byo ukora, ibyo wemeye gukora cyangwa ibyo uhize, uharanira kubishyitsa. Iyo uri inyangamugayo ntabwo ukorera ku jisho.

Abantu benshi muri iki gihe, umuco w’ubunyangamugayo urabagora cyane. Abenshi bifuza ko abandi bababera inyangamugayo cyangwa bakigisha abandi ubunyangamugayo ariko bo ntabwo bafite. Niba wifuza impinduka iyari yo yose, ntabwo ihera ku bandi, ihera kuri wowe ubwawe.

Ntiwasaba abandi kubahiriza itegeko kandi wowe uryica.  Ntiwasaba abandi kwirinda kukwiba kandi nawe wiba. Ntiwasaba abandi kuvugisha ukuri kandi wowe utakuvugisha.

Ubunyangamugayo ni imwe mu nkingi iyobora ubuzima, aho butari nta mahoro nta n’ubwumvikane buharangwa.

Icyo ukora cyose haba mu bucuruzi, mu mashuri, mu buhinzi, mu myuga n’ahandi, hakenerwa kuvugisha ukuri, kubaha no gukurikiza amasezerano.

Umuco w’ubunyangamugayo utuma umuntu atera imbere. Ni kimwe mu bisabwa umuntu uwariwe wese kugira ngo atere imbere mu byo akora. Kuba inyangamugayo bisa nk’aho ari ihame mu gihe wifuza gukabya inzozi zawe.

Ikibabaje ni uko guhemuka, kuriganya, kubeshya ubisanga ahantu henshi. Umushakashatsi w’umunyamerika Alistair Begg wanditse igitabo “The Day that America Told the Truth”, avuga ko abantu nibura 91% bafite umuco wo kutavugisha ukuri. Hano iwacu mu Rwanda, kutavugisha ukuri, bivugwa ko bikunze kugaragara mu bantu bamwe bakora imyuga yo kudoda inkweto, imyenda, abafundi, abakanishi n’abashoferi.

Usanga abantu bamwe babinubira ko bamwe muri bo batavugisha ukuri. Cyangwa akazi bemeye gukora batakarangiriza ku gihe cyumvikankweho. Iyo ugiye mu isoko cyangwa muri butiki, bamwe mu bacuruzi bazamura ibiciro, bigasaba umuguzi guciririkanya. Iyo utazi guciririkanya utanga ikiguzi cy’umurengera.

Hari n’abantu bamwe bibaza ko kubona inyungu wariganije ari ukugira ubwenge. Uku kuriganya no kutavugisha ukuri kujyana kenshi n’ikibazo cya ruswa.

Banki nyafurika itsura amajyambere ivuga ko ibyo bikorwa by’uburiganya no kutavugisha ukuri mu bucuruzi bigira ingaruka ku majyambere rusange y’ibihugu byacu.

Iyo uri inyangamugayo cyane abantu benshi baragukurikira, bakakugisha inama, ndetse bakakubitsa n’amabanga. Abraham Lincoln  wabaye perezida wa 16 wa America yabaye icyamamare, rimwe  yafashe umwanya ajya gusubiza ibiceri bitari ibye, na we bamuhimbye izina rya “Honest Abe”. Yasigiye abanyamerika umurage ukomeye wo kuba inyangamugayo.

Ubunyangamugayo ntabwo umuntu abuvukana, araburaharanira bukamujyamo. Umuntu wese wifuza gutera imbere, kugira ubuzima bwiza aho yaba ari hose, ni yo ndangagaciro ya mbere agomba kwishyiramo. Burya n’uburezi ni cyo kintu cya mbere bugomba gushingiraho nk’uko Jean Jacques Rousseau abivuga ko “ibyo tutabonera mu ivuka tubihabwa n’uburere.”

Ubunyangamugayo ni indangagaciro y’ingenzi mu buyobozi ubwo ari bwo bwose. Minisitiri w’Urubyiruko, Rose Mary Mbabazi avuga ko “inzego zose zakagombye gufatanya mu gutoza urubyiruko indangagaciro ariko abakuze tukarubera urugero rwiza. Ntiwabwira urubyiruko ngo rugire ingeso nziza, rurwanye ruswa kandi rubona ko hari abakuru biyandarika ari na bo barya ya ruswa”.

Ubupfura n’ubunyangamugayo nta shuri byigirwamo, umuntu ku giti ke ni we ubigiramo uruhare. Johnson Busingye na we avuga ko “ukuri n’ubunyangamugayo ni ryo shuri tutajya twiga, umuntu arabiharanira, bikamuyobora mu byo akora no mu byo avuga byose.”

Inyandiko ya Dr MUNYANSANGA Olivier/umwarimu muri PIASS

5 Ibitekerezo

  • Iyi nyandiko iravuga ukuri. Kuba nta bunyangamugayo bukiboneka henshi ni ikibazo gikomeye cyane. Muri iki gihe, ureba ukuntu abantu bose, abakuru n’abato, bitwara, uburyo babeshya ku kintu cyose, uburyo imibanire irangwamo uburyarya mu kintu cyose, ukibaza aho tujya. Professeur yatanze urugero rw’abakora inkweto, abafundi, abadoda imyenda, nyamara njyewe nsanga biriya ari ikintu gitoya. Ugeze muri za Biro mu kazi, wakumirwa: abantu bose, uhereye ku bayobozi, barangwa n’uburyarya butagira ingano (abenshi bakaba bakubwira ngo bakiriye agakiza, ngo ni abakristo n’ibindi). Ni ukuri njyewe narumiwe…..
    Alphonse

  • Hhhhhhh
    Hari ibihugu njya ndeba uko bene byo babyubatse n’uburyo byihagararaho (USA, UK, RUSSIA, FRANCE, GERMANY, JAPAN,…) nkabona ku bunyangamugayo bagerageza nubwo atari shyashya. Hari nubwo numva mbagiriye ishyari.

  • Hari ibintu byinshi byo mu buzima bishobora kutwereka igipimo cy’ubunyangamugayo ahantu runaka, ariko reka mfate kimwe, personally speaking; Umunsi nzabona hari igihugu muri Africa gifite icapiro, kikicapira amafranga, muri macye gifite abakora ibyo bizewe bakora kinyamwuga, ubwo ibintu bizaba bitangiye kuza…

  • Ni byo rwose. Ubunyangamugayo ni ishingiro ry’ubumuntu. Kugira ngo umuntu agere ku nzozi ze ku buryo burambye yirinda ikinyoma kugira ngo abashe guhagarara yemye atikanga ko atahurwa mu byo yaba yarabayemo ikigwari.

  • Nubwo hatanzwe ingero ku bafundi, abatayeri, abanyabwenge baminuje nabo hamwe na hamwe ntabwo ari shyashya; uziko hari aho utumirwa muri training /workshop /conference, mukizezwa amafranga ya transport, mugahabwa aho mwuzuza bank accounts zanyu, bikazarangirira aho!!! Uwakwereka abaminuje bamwe iyo bageze ku mafunguro kuri self-service! Ubunyangamugayo no kuminuza uyoberwa aho birigitiye, nta n’uwibuka ko hari bagenzi be nabo bacyeneye ibyo arimo gufata.

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *