INGINGO Z'INGENZI Z'URWANDIKO RWA NSANZINEZA RUSABA GUHINDURA IZINA - UMUSEKE

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA NSANZINEZA RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa NSANZINEZA mwene SEMUGUNDU Jean na MUKASHIRIMPAKA Venerande, utuye mu Mudugudu wa Taba, Akagari ka Nyanza, Umurenge wa Gatenga, Akarere ka Kicukiro, Umujyi wa Kigali, uboneka kuri telefone No 0784696144;

Yasabye uburenganzira bwo kongera izina Achilles ku izina asanganywe NSANZINEZA akitwa NSANZINEZA Achilles mu Irangamimerere;

Impamvu atanga ni uko izina Achilles ari izina yabatijwe akaba ashaka kuryitwa ku buryo bwemewe n’amategeko;

Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, kongera izina Achilles ku izina asanganywe NSANZINEZA bityo akitwa NSANZINEZA Achilles mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

**********

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *