INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA KABAYIZA BECKY RUSABA GUHINDURA IZINA | UMUSEKE
  • 28/01/2021 2:26 08

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA KABAYIZA BECKY RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa KABAYIZA Becky mwene KABAYIZA na NAKURE utuye mu Mudugudu wa Rukatsa, Akagari ka Rukatsa, Umurenge wa Kagarama, Akarere ka Kicukiro mu Mujyi wa Kigali, uboneka kuri telephone: 0784 01 11 13/0788 33 11 72;

Yasabye uburenganzira bwo kongera izina Esperance, mu mazina asanganywe KABAYIZA Becky akitwa KABAYIZA BECKY Esperance mu gitabo cy’Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko Izina Esperance yaribatijwe mu idini rya Kiliziya Gatolika kandi nyuma yaho akaba yaragiye arikoresha mu byangombwa bitandukanye.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, kongera izina Esperance, mu mazina asanganywe KABAYIZA Becky akitwa KABAYIZA BECKY Esperance mu gitabo kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

********

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *