• 03/12/2020 9:37 10

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA AFAZARI Jisa RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa AFAZARI Jisa mwene Afazari Jean Baptiste na Mukarugero Anastasie, utuye mu Mudugudu wa Kabonero, Akagari ka Nyagatugunda, Umurenge wa Zaza, Akarere ka Ngoma, Intara y’Iburasirazuba, uboneka kuri telefoni No 0781713347/0725127237;

Yasabye uburenganzira bwo kongera izina Kunegunda ku mazina asanganywe no guhindura imyandikire y’amazina asanganywe akitwa Afadhali Jissa KUNEGUNDA mu Irangamimerere;

Impamvu atanga ni uko izina Kunegunda ari izina yabatijwe akaba ashaka kuryitwa ku buryo bwemewe n’amategeko;

Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, kongera izina Kunegunda ku mazina asanganywe no guhindura imyandikire yayo AFAZARI Jisa, akitwa Afadhali Jisaa KUNEGUNDA mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo inyandiko ye y’Ivuka.

******

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *