• 24/01/2020 3:14 07

IGITEKEREZO: Isano hagati y’ibikomere n’ikoreshwa ry’ibiyobyabwenge

Iyi ni inyandiko ya HAKORIMANA Donatien, Ni Umugishwanama (Consultant), yize ibijyanye na Philosophie.
Tel: 0788733337
E-mail: dohakoli2003@yahoo.fr

 

Muri iyi minsi, abantu banyuranye bagenda barushaho kubona ko isi dutuyemo n’abayituye, nubwo bwose igenda itera imbere ariko nanone hari ibindi bintu bigenda bidukoma mu nkokora. Bimwe mu bidukoma mu nkokora ku buryo bukabije ni ikoreshwa ry’ibiyobyabwenge mu rubyiruko “rwo Rwanda n’isi y’ejo hazaza”.

Iki kibazo kirakomeye cyane kuko umuntu wabaswe n’ikoreshwa ry’ibiyobyabwenge amahirwe yo kubikira ari make. Icyakabaye ngombwa kurusha ni uko twakumira ikintu cyose cyatuma abantu bagera ku gipimo cyo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n’uwaba yiyumvamo ko ari mu nzira yo kubigwamo, agafata umwanzuro wa kigabo wo kureka ikoreshwa ry’ibiyobyabwenge kuko ari nta kiza cyabyo usibye gusenya burundu ubuzima bwa muntu ku ngeri zose.

Ibyo nandika aha si “inkuru mbarirano”. Nabikozeho ubushakashatsi kandi nabanye n’abantu bafite iki kibazo cyo gukoresha ibiyobyabwenge harimo n’ikoreshwa ry’inzoga. Umuntu rwose wabaswe n’ibiyobyabwenge, gukira kwe bisaba urugendo rurerure kuko hari igipimo umuntu ukoresha ibiyobyabwenge ageraho, agasigara ayoborwa na byo. Iki nicyo gihe tuvuga ko umuntu yabaye imbata y’ibiyobyabwenge.

Intandaro y’ikoreshwa ry’ibiyobyabwenge ni ibikomere umuntu aba yifitemo. Kurinda abantu cyane cyane urubyiruko ikoreshwa ry’ibiyobyabwenge bisaba ko tubarinda ibikomere binyuranye ndetse n’abahuye na byo hakabaho gahunda ihoraho yo kubavura ibyo bikomere byo ku mubiri no kuri roho.

Muri iyi nyandiko, turibanda ku byerekeranye n’ibikomere hagamijwe gufasha buri wese mu bazayisoma ko yakwisuzuma kuko umuntu wese udakize igikomere yifitemo kera kabaye ajya mu ikoreshwa ry’ibiyobyabwenge ryigaragaza ku buryo bunyuranye.

 1. Ubwoko bw’ibikomere

Muri muntu, dusangamo inzego eshatu (Psychanalyse de Freud, le ça, le moi et le surmoi, voir l’Encyclopédie Encarta 2004) :

 • ¨ Hari ibintu biri muri muntu biba bimusunika gukora iki cyangwa se kiriya cyane cyane ku byerekeranye n’imibanire y’ibitsina. Muntu aba yumva bimurimo gusa atazi impamvu biteye gutya. Urugero: ko umuhungu yakwiyumvamo ko igitsina-gore kimukurura, kikamuzanamo ubushake bwo kwegera uwo badahuje igitsina ni ibintu yiyumvamo gutyo kandi atashobora gusobanura impamvu yabyo;
 • ¨ Hari ibindi umuntu aba yiyiziho kandi asobanukiwe neza aho biva n’aho bijya. Ibi ni byo bifasha muntu kumenya uko yakwitwara imbere y’ibyo yiyiziho. Muri iyi myitwarire, hariho abahakana uko bari, abandi bagasunikira ibyabo ku bandi cyangwa se bakirirwa banegura abandi, … Iyo barebye nabi, uku kwanga kwiyakira kubakururira izindi ngaruka zirimo kwigiramo agahinda gakabije kari muri bumwe mu buryo bugaragaza ko umuntu yifitemo ibikomere byanze gukira.
 • ¨ Hari ibindi bintu biba birenze muntu, bya bindi biba bituruka ku babyeyi, … nk’amategeko cyangwa se amabwiriza umuntu runaka aba agomba gukurikiza. Ntabwo uyu muntu aba asobanukiwe n’impamvu bigomba kugenda gutyo ntibibe byagenda ukundi ariko ku rundi ruhande akaba agomba kubyakira nyine uko biri.

Urwego rwa kabiri nirwo rw’ingenzi kuko ari rwo ruhuza urwa mbere n’urwa gatatu maze bigaha muntu kwigiramo ubuzima bwuzuye koko muri we. Igihe cyose umuntu atari yafata ibyo akora, byaba ibimurimo karemano cyangwa se ibyo yahawe n’abamubyaye cyangwa se umuryango we, ngo abigire ibye koko, akomeza kwigiramo ikibazo.

Ibikomere umuntu ashobora kwigiramo bishobora guturuka kuri rumwe muri izi nzego tumaze kubona.  Igihe cyose umuntu adafashe akanya ngo yigenzure neza maze amenye neza igikomere yifitemo, akigire ike koko, iki gikomere gikomeza kumubera umutwaro uremereye. Urugero: niba umuntu ari imfubyi ahamagariwe kwakira ubupfubyi bwe n’ibimenyetso byabwo byose nko kumva abangamiwe, kubura uwo baganira, kwigiramo agahinda gakabije, …

Hari ibikomere umuntu aba afite ariko atabizi, byihishe muri we bikajya ahagaragara mu gihe kidasanzwe kandi ku buryo butunguranye.  Urugero: umukobwa ashobora kuba umunsi umwe yarafashwe ku ngufu akiri akana akaba atabizi ariko bikaba bimugiraho ingaruka z’uko umuntu wese witwa igitsina-gabo uje amusanga amubwira ko amukunze yiyumvamo ko agomba kumuhunga ndetse iyo abakobwa nk’aba badakize iki gikomere, gushinga urugo birabagora cyane.

 1. Bimwe mu bishobora gutera umuntu gukomereka kuri roho (Twifashishije Internet : www. dépression)
 2. Ikintu gitunguranye:

 Zimwe mu ngero :

Ikintu cyabayeIngaruka gitanga muri roho ya muntu
1. Urupfu rw’umwe mu bo mu muryangoIgikomere
2. Indwara ikabijeGutandukana n’abandi ku buryo butunguranye
3. Gutakaza akaziKurakarira buri wese
4. ImpanukaKutongera kujya ahagaragara

 

. Impinduka mu mikurire isanzwe ya muntu :

Zimwe mu ngero :

Ikintu cyabayeIngaruka gitanga muri roho ya muntu
1. Kuva mu bwana ujya mu bugimbi cyangwa mu bwangavuKujya kure y’ababyeyi
2. Kuva mu bugimbi cyangwa mu bwangavu ujya mu kigero cy’abakuzeKwinjira mu buzima bwo kwitabira umurimo
3. Guhindura ishuriKubyara umwana
4. Kwimuka aho umuntu yari atuyeKureka umwana akagenda

 

 1. Ibihe bigoranye cyane mu mibereho ya muntu :

Zimwe mu ngero :

Ikintu cyabayeIngaruka gitanga muri roho ya muntu
1. Ibibazo bwite bya muntuIbibazo byo mu rugo
2. Ingorane zo ku kaziKwigunga
3. Akazi kenshiGushaka kwibera wenyine
4. ImyendaKutitabira akazi

 

 1. Ibintu umuntu yabayemo :

 Zimwe mu ngero :

Ikintu cyabayeIngaruka gitanga muri roho ya muntu
1. InamaIkiganiro cyo mu gihe cyo gusaba akazi
2. Gufata ijambo mu ruhameKugura ibintu byinshi ku isoko
3. Gushinga urugoUmunsi mukuru
4. KuvukaUmunsi wa mbere wo guhura n’abantu

 

 1. Muntu n’ibimukikije :

 Zimwe mu ngero :

Ikintu cyabayeIngaruka gitanga muri roho ya muntu
1. Urusaku rukabijeKutigiramo ikinyabupfura
2. Guturana n’abantuKwangiriza ibidukikije
3. Kwegerana n’abantu cyane ku kaziKwigiramo urwikekwe
4. Kuba ahantu hari umwandaKwigiramo imyitwarire itari myiza

 

 1. Igikomere icyo ari cyo cyose kiraryana cyane, gushaka uburyo bwiza bwo kugikira ni ingenzi

Ibikomere bya roho ni ikintu kibi cyane.  Ni nk’imungu imunga Muntu ihereye muri we nyirizina maze ugasanga umuntu arisenyaguye kakahava. Kubera ibikomere abantu baba bifitemo, usanga benshi bishoye mu ngeso mbi zinyuranye harimo:

 • ¨Gukoresha ibiyobyabwenge;
 • ¨Kwishora mu businzi;
 • ¨ Kujya mu buraya n’ubundi burara bunyuranye;
 • ¨ Kwishora mu ntambara z’urudaca ku rwego rw’umuryango n’ahandi mbese umuntu ntagire n’umuntu n’umwe yumvikana na we;
 • ¨ Kwigiramo intege nke zo kugira icyo umuntu akora bityo iterambere Muntu yifuza ntirigerweho;
 • ¨ Guhungira mu byo kwirirwa mu mirimo ariko igakorwa ku buryo budafite gahunda kandi ugasanga umuntu arimo akumira abandi ngo batagira icyo bakora ahubwo abe ari we ukora gusa kuko ibi biba ari bwo buryo bwe bwo guhisha ubwambure (igikomere) aba yiyumvamo;
 • ¨ Gusunikira amakosa yacu ku bandi, kwirirwa ducira abandi imanza, … kuko umuntu aba atariyakira uko ari, bityo akirirwa asiga ibikomere bye abandi.
 1. Bumwe mu buryo bubi cyane bwo kwivura igikomere ni ubushingiye ku gukoresha ibiyobyabwenge 

(Twifashishije  Internet : www. alcoolisme)

Ibihindagura -muntuIbitera muntu akanyabugaboIbyo umuntu yitabaza igihe ari mu gahinda gakabije
– Kanabis ;

– n’ibindi bisa nkayo

Kokayine ;

Kafeyine ;

Nikotine ; …

– Inzoga ;
– n’ibindi bikora nkayo.

 

 

Kumenya ibikomere umuntu yifitemo bireba mbere na mbere nyiri ubwite kuko burya agahinda k’inkoko kamenywa n’inkike yatoyemo“ kandi„ urusha nyina w’umwana imbabazi aba ashaka kumurya“!

Kugira ngo umuntu amenye ibikomere bye agomba kwicara hamwe agatuza, akareba hirya no hino, akumva ibyo abandi bamuvugaho, akareba ibyo na we akora (ku bwende bwe  mu bihe bidasanzwe no mu bimutunguye), … Ibyo amenye kuri we, agatera intambwe yo kubyakira nk’ibye koko.  Urugero: kwemera ko ndi imfubyi, umupfakazi, umugabo wabyaye, umugore wabyaye, … kuko ariko biri, sinshakishe ibyo kwisobanura no gushakisha impamvu, nkakira ukuri kw’ibintu uko biri kandi sintinye no kubitangaza muri bagenzi bange kuko „ujya gukira indwara arayirata“!

Umuntu uzi neza ububi bw’igikomere icyo ari cyo cyose ahamagariwe guhaguruka akanga kuba intandaro yo kwirirwa akomeretsa abandi abitewe n’uko ubwe yanze gukira igikomere yifitemo. Urugero: Niba ndi imfubyi nkaba ntakira ubufubyi bwange, nshobora kuba intandaro yo gutera n’abandi kuba imfubyi kuko ibyo kubaha ubuzima bw’ikiremwa-muntu bizajya bingora kubyubahiriza. Niba umunsi umwe naraguye mu mibonano-mpuzabitsina ntateganyije, iki gikomere nkakireka sinkivuze ngo gikire, bishobora kuntera kwishora mu buraya nkaba imwe mu ndaya zo ku muhanda kuko nzaba numva ko n’abandi bose ari wo murimo wabo cyangwa se bikantera kwanga urunuka abantu bose mbona ko bakundana buri gihe nkabakekeraho ko baba bagamije iby’imibonano-mpuzabitsina.

***********

1 Igitekerezo

 • Ndabona uyu mugabo wanditse iyi nkuru yavuze cyane kuli ROHO.Mu byukuri,Roho idapfa yahimbwe n’umugereki witwaga Plato.Ayita ko ari ikintu kiba mu mubiri wacu gikomeza kubaho iyo dupfuye.Umwuka Imana yashyize muli Adamu,ntabwo ari Roho itekereza nkuko benshi bibeshya.Ahubwo ni “neshamah “ mu Giheburayo (breath mu Cyongereza,Souffle mu Gifaransa).Uwo mwuka imana yashyize muli Adamu,siwo utekereza.Hatekereza “ubwonko gusa”.Umwuka uba mu mubiri wacu,benshi bita Roho,ni imbaraga zidukoresha.Twabigereranya n’amashanyarazi akoresha Radio.Iyo dupfuye,uwo mwuka uragenda,nkuko amashanyarazi nayo agenda,RADIO ntiyongere kuvuga.Ikizere cyonyine cyo kuzongera kubaho iyo dupfuye,Yesu yavuze ko ari Umuzuko uzaba ku munsi wa nyuma,ubikiwe abantu bapfuye bumvira Imana kandi ntibibera mu byisi gusa,ahubwo bakabifatanya no gushaka imana.

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *