• 28/01/2020 12:16 32

Episode 89: Ukuri kugiye hanze, Ganza akubita amavi ku butaka

KUMENYESHA

Basomyi bakunzi b’ inkuru ndende, mumaze amezi asaga atatu mwisomera inkuru ndende, nkuko twabibamenyesheje mbere iyi nkuru igitangira ko izishyuzwa igana ku musozo, turabamenyesha ko Episode icumi za nyuma (91-100) zizahabwa abatanze inkunga.

Inkunga itangwa ni guhera kuri 2000rwf kuzamura bitewe nuko hari byinshi wungutse n’ agaciro uha izi nkuru n’ umwanditsi, umufasha gukuza iyi nganzo bityo imugirire akamaro. Inkunga itangwa hifashishijwe uburyo bwa Mobile money: kuri nimero 0783324411, Tigo,Airtel money  0722235731 ndetse na system ya WorldRemit ku bari mu mahanga

Murakoze.

 

Umwiza wo mu buto Episode 89…

Kevine agihaguruka nta kabuza muri ako kanya umutima wahamije ko igihe kigeze  agiye gushyira iherezo ku rukundo rwanjye nawe, akanyerekana nk’ umubeshyi, umutekamutwe n’ indyadya imbere y’ ababyeyi urubwa rukambera, kuko kubw’ urukundo nirariye ngo ntazabura uwo nakunze mu buto, uwo nemeye kuzitura urukundo rwo mu buto mu buzima twari dusigaje ku isi.

Kevine yateye intambwe yigira hagati yacu maze ntangira gupfunda imitwe nkuhiriye mu nzu, ngerageza kuzimya uwo muriro, ndahaguruka ngo muhobere imbere y’ ababyeyi babone ko twishimiye impano ikomeye yo gutanga byose ngo badukorere ubukwe,

Njyewe-“Cherie! Ngwino ungwemo nguture ibi byishimo sha, nta kabuza ubwacu ndabona bugiye gutaha koko! Mbabarira ubarire ubu ku munota wa nyuma ukuri kuzaze nyuma, aya mahirwe dufumbatijwe ndakwinginze rigumishe mu ndiba yawo ungwemo rukundo rwanjye hundo rishisha nitezemo ifunguro rizampaza ubuzima nsigaje ku isi”

Muri ako kanya Kevine yahise ansunika nitura mu ntebe Papa we arikanga cyane, umutima wateye insigane, intoki zanjye zititizwa n’ ubwoba, ururimi ruragobwa amanga aba menshi.

Kevine ahagaze hagati y’ ababyeyi yatangiye kuvuga adategwa mu ijwi riganje ikiniga n’ amarira amushoka ku matama,

Kevine-“Papa! Nkimenya ko urukundo rubaho nari niteze umunsi w’ ibyishimo, umunsi nzashyigikirwa n’ ababyeyi banjye, umunsi nzaba ndi igitero n’ inyikirizo mu nshuti n’ umuryango, umunsi nzabahesha agaciro mbereka umugabo w’ inzozi zanjye mwishimiye ko akwiye umukobwa umwe mu muryango,

Papa! Igihe namenye ko urukundo rubaho namenye umuntu umwe gusa, namenya Ganza uyu mureba wicaye aha imbere yanyu, uwo mu buto watumye menya ko ari we muhungu ubaho wenyine, nkima umwanya abandi, abaza bansanga nkabafata nk’ abiruka inyuma y’ umuyaga”

Kevine wakomezaga kuganzwa n’ amarira yavugaga ibyo yihanagura mu maso, aho nari ndi nari meze nkuwicaye ku ishyiga rishyushye, ijuru ryamanukaga ndireba riri hafi kungwira.

Natangiye kurebana impuhwe Kevine ngo yo kambyarira hungu na kobwa ambabarire angirire ibanga ariko akomeza kunyereka ko atanyitayeho habe na mba,

Kevine-“Ganza uyu mureba namukunze ntacyo ngendeyeho….”

Papa Kevine yahise amuca mu ijambo avuga vuba asa n’ umucyaha, Kevine araceceka amuha umwanya aravuga,

Papa Kevine-“Ariko se ibyo uvuga ntitubizi? Turabizi neza ko Ganza mwakundanye, turabizi ko mwadutesheje umutwe kugeza ubwo utorotse ukajya kuba iwabo mu cyaro, turabizi ko nashyizeho imbaraga nyinshi ngo agucikeho bikanga bikaba iby’ ubusa, none umwanya wo kubashyigikira uraje utangiye kuvuga ayo magambo menshi…..”

Mama Kevine-“Ariko buriya hari impamvu avuga ibi Papa Kevi! None se ko uri kumubuza kuvuga kandi wasanga ibyo avuga aribyo pfundo rya byose, ugira ngo ibirori gusa nirwo rugo ushaka kubakira umukobwa wawe umwe ukunda?”

Papa Kevine-“Navuge rero ikibazo gihari birangire dupange ibikurikira…”

Kevine-“Papa! Nubwo udashaka kumva utuje icyo nshaka kuvuga, ndakivugana agahinda ko kwizera uwo ntari nzi ko yaba uwo ari ubu, ndavuga nganjwe n’ agahinda kuko ibitekerezo byanjye n’ imboni z’ ejo hazaza hanjye zageze iyo kure, urugo rwacu rwiza nabonaga mu ntekerezo nkamwenyura ubu nkaba ndubona nk’ urugurumana, rushonga rushungerewe na benshi nta numwe wifuza kuruzimya, ngashimira Imana ko yantabaye ntarahiramo,

Papa! Ganza ubona ntabwo ari umwizerwa habe namba, yarambeshye atuma mbeshya Mama ndetse nawe arakubeshya….”

Papa Kevine-“Ngo…ngo yarambeshye…yarakubeshye? Ibyo ni iki uvuga Kevi? Nta soni?”

Ako kanya Papa Kevine yahise ahaguruka atambuka yihuta akinga imiryango yose ari nako yivugishaka yibaza ukuntu naba naratinyutse kubeshya,

Papa Kevine-“Bishoboka bite? Ubwo nta kabuza afite undi mugore, n’ umwanya yadutesheje! Agatinyuka akandeba mu mutwe? Ni nkaho yakambwiye ko ndi ikigoryi nemera ibyo numvise byose? Eeeeh! Umwana wanjye akamugira igikinisho n’ imvune nagize murera nkamukuza? Agomba kubinsobanurira neza!”

Aho nari ndi rya juru ryamanukaga rinsatira ryari ryamaze kungwira, Papa Kevine agaruka aho twari turi ntiyongeye kwicara yakomeje guhagarara,

Papa Kevine-“Mbwira utambeshya Kevi! Mbwiza ukuri umbwire ukuntu uyu musore ari umubeshyi, ubundi nanjye mwishyuze umwanya yadutesheje, ntabwo nshobora kubyihanganira mbisubiremo ntabwo nshobora kubyihanganira habe na gato”

Kevine nakomeje kumurebana imbabazi n’ impuhwe ariko akomeza guhanagura amaso ye yari aganjwe n’ amarira, akomeza kuvugana ikiniga,

Kevine-“Papa! Ganza yarambeshye, anyihishamo anyereka inzu arayintembereza acisha ukuboko ku ijosi ko ari iye kandi itari iye, ndetse anyizeza ibitangaza ngo akunde andongore nyuma nzicuze”

Papa Kevine-“Yeeee? Ntibishoboka?”

Kevine-“Ibyo mvuga ni ukuri Papa! Inzu yakubwiye ntabwo ari iye, amarange acuruza ntabwo ari aye, yewe arembejwe n’ amadeni, yagurishije umunani we ngo akunde abone inkwano, abavandimwe be bose bamuvuyeho wumve ko nta na hamwe ahagaze uko umureba uku,

Papa! Nguwo umukwe wawe, nguwo uwo ushaka kunshyingira, uwagutinyutse akakubahuka akakubeshya, nawe ibaze nyuma y’ ubukwe uko nari kuzabaho?”

Kuri Papa Kevine byabaye ibindi, isura ye irahinduka atangira kuvuga amagambo ntumvaga neza, aho nari nicaye naratitiye nigira inama yo gupfukama muri ako kanya ngo nsabe imbabazi ariko izo mbaraga nazo zirabura, kuko ijuru ryari ryangwiriye,

Papa Kevine-“Ntabwo nshobora kubyumva! Niko sha Ganza ibyo Kevine avuga nibyo?  Waratinyutse urambeshya sha? Icyo gitero wagabye hano ugiye kukinsobanurira neza, umbwire n’ abari inyuma ya byose!”

Ibintu byahinduye isura, ntabwo byari nkuko nabitekerezaga, nongeye kubona ko nitwaje umwanya n’ agaciro nahawe mu rugo rw’ abandi ngakina n’ amahirwe nagiriwe kandi aza rimwe mu buzima, aho kuvuga ntangira kuvugishwa ndidimanga,

Njyewe-“Ni ukuri…mbese…uko byagenze…nta wundi muntu ubyihishe imbere…inyuma..kuruhande no munsi…rwose Papa Kevi!…”

Kwisobanura byarananiye, ndaruca ndarumira Papa Kevine akomeza kumbazanya ijwi rikanganye numvaga nkarushaho kugira ubwoba bwinshi cyane,

Papa Kevine-“Niko sha! Ndashaka umbwire ukuntu igihe cyose umaze wikarakasa muri urugo wagenzwaga na byinshi, ndashaka umbwize ukuri kuko ubu ntaho ufite ho kunshikira utambwije ukuri”

Njyewe-“Ni ukuri kose dore ndapfukamye, mumbabarire muntege amatwi mvugishe ukuri kose, yego ndabura byose ariko mve aha nkarabye ibiganza ntacyo mbakinga mumpe andi mahirwe ndabasabye”

Imbaraga zo gupfukama zarabonetse ako kanya nshinga amavi imbere yabo, aho nitaga kwa Databukwe ubundi umukwe yubahwa icyo cyubahiro narakiyambuye gusa nari narakiyambuye kera nemera kwirarira nkabeshya ko mfite ibyo nasabwe byose ngo nzakunde ndongore uwo nakunze mu buto bwanjye.

Papa Kevine-“Ubu noneho hari icyo nshaka kumva gusa! Ibintu ni bibiri, uremera ko ibyo Kevine avuga ari ukuri cyangwa ntabwo ubyemera?”

Mama Kevine-“Ariko se icyo utabona niki koko Papa Kevi? Kuba apfukamye bivuze ko yemeye byose kandi asabye imbabazi, ahubwo nahaguruke yicare ubundi atubwire icyabimuteye turebe icyo dukora”

Papa Kevine-“Yicara yicara iki? Mu rugo rwanjye? Nta soni? Umutekamutwe nkuyu ngo yicare ambwire? Ambwira ambwira iki?”

Kevine-“Papa! Cyakora babarira Ganza utamubabaza, nyuma y’ umwanzuro urafata umureke agende amahoro icyangombwa nuko ukuri kwagiye ahagaragara, ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikishe isuka”

Kevine yavuze atyo koko menya ko yarangije gufata umwanzuro, muri njye namenye neza ko ntacyo nkiramira nitegura kwakira icyo ntabashaga guhindura.

 

Papa Kevine-“Ibyo ntambwo mbyumva habe na gato, ahubwo njyewe ndumva bitagarukira aha agomba no gufungwa kuko uretse natwe wasanga buriya hari abandi benshi atekera imitwe akagenda abeshya…nako numvise uvuga iby’ amarange….amarange yayibye hehe ngo…..”

Mama Kevine-“Ariko rero ndumva muri gutandukira Papa Kevi! None se ko yemeye icyaha agasaba n’ imbabazi muramujyana mumufungishe ngo mwunguke iki koko? Papa Kevi?”

Papa Kevine-“Umva mbese aho muhera mushyigikira amafuti? Urongeye aka cya gihe Kevine yatorotse ukarenga ukampisha ukajya ujya kumusura ntabizi?”

Mama Kevine-“None se ntibyarenze bikagaragara tukarenzaho tugakomeza kubana ndetse ukagera aho ukamenya ko nari mpfite impamvu ndetse ukanshimira?”

Kevine-“Eeeeh! Mama! Ushatse kuvuga ko nyuma yo kumenya ukuri ko Ganza yatwubahutse akatubeshya twakwirengagiza byose? Mama! Koko izo n’ impuhwe gusa cyangwa?”

Papa Kevine-“Ariko njya mbivuga! Mama wawe wagira ngo hari icyo aziranyeho nuyu mutekamutwe? Ni gute yakomeza kumushyigikira mu mafuti? Wasanga yari abiri inyuma, ni nabyo ahubwo ugomba kunsobanurira neza…”

Mama Kevine-“Ahaaa! Ndarengana! Ndarengana rwose, kuba nsabira imbabazi Ganza ni nkuko nazisabira undi wese, burya uwakosheje wese si ngombwa ngo tumuhane tumuce, imbabazi nicyo zabereyeho kandi umuntu ni umuntu ntabwo ari malayika!”

Papa Kevine-“Ceceka! Ahasigaye sinongere kumva uvuga, byose ndabyikemurira urumva!”

Njyewe-“Papa Kevi! Mumbabarire nakoze icyaha gikomeye ndabeshya gusa namwe munkundiye mwanyumva kuko impamvu ya byose ni urukundo nakunze Kevine kuva mu buto”

Papa Kevine-“Ariko sha nta soni? Uracyashaka gukomeza guteka imitwe hano? Ni iyihe mpamvu yatuma ubeshya uwo wirirwaga ukaraga akarimi umubwira amagambo asize umunyu ko umukunda bikarenga ukanubahuka ababyeyi be?”

Njyewe-“Rwose ndabasabye munyumvane impuhwe za kibyeyi, byose nabikoreraga kwanga guhara uwo nakunze, narabeshye ariko kandi umutimanama wantegetse guca bugufi mvugisha ukuri ngira ngo byose Kevine nta handi yabyumvishe ni njyewe wabimwibwiriye…”

Papa Kevine-“Umva mbese! Ushatse kuvuga ko ari ubwa mbere wabeshye? Abavandimwe bawe bagiye kugutererana ari uko uri umutagatifu cyangwa ahubwo ni ukubera amafuti yawe? Ayo ni amatakirangoyi ahubwo reka nze umbone…”

Njyewe-“Papa Kevi! Mumaze kumbwira ko kugira ngo Kevine abe uwanjye hari ibyo nsabwa nagerageje kubishakira hasi no hejuru yewe bigera aho numvaga ngiye guhemuka ngacumura ariko umutima nama urambuza”

Papa Kevine-“Aho ntiwumva! Ni ingeso! Ubutekamutwe yabugize umwuga….”

Njyewe-“Papa Kevi! Mumfashe muntege amatwi…! Rwose numvaga ko nyuma yo gukora ubukwe na Kevine kubw’ urukundo nzavugisha ukuri ngasaba Kevine ko twashakira hamwe imitungo kuko tuzaba twarahuje byose,

Numvaga ko azanyumva kuko urukundo nyarwo rutarebera ku bintu, umwiza wo mu buto wankunze ntacyo mfite ibyo nari nziko abizi gusa….

Kevine-“Mbizi mbizi iki Ganza? Kuki utemeye ngo utobore umbwize ukuri ahubwo ukambeshya? Nta rukundo rwubatse kukinyoma Ganza, wikwitwaza ko nagukunze ntacyo ufite ngo ushyigikire kuba warambeshye”

Njyewe-“Nyamara byose byari kubwawe Kevi! Byose nabikoreye umwiza wo mu buto ntifuzaga guhara, ndagusabye dore ndi imbere y’ ababyeyi, ndagukunda ukuri n’ imbabazi warabivukanye ushatse wakoramo ukampereza”

Kevine-“Papa! Mama! Munyumve neza! Umwanzuro nawufashe, ibuye ryagaragaye ntiriba rikishe isuka, ejo n’ejobundi ntabwo nshaka kuzicuza, ntabwo nifuza kuzabaho mu kinyoma ngo mbe mu marira adashira kandi naramenye ukuri mbere,

Ganza! Warakoze kuntesha umwanya ukanyihishamo imyaka yose nyamara njye naremeye kukwiyereka wese nkaguha ikaze iwacu nkakwereka ababyeyi inshuti n’ umuryango, ahasigaye wibagirwe Kevine, wibagirwe umwiza wo mu buto wahoraga uririmba kuko atari uwo gukiniraho ubeshya udasize no gusuzugura ababyeyi be ntacyo witayeho”

Papa Kevine-“Oya nibyo Kevi! Ibaze nyuma yibi byose nicaranye nuyu mutekamutwe ngo ndi Sebukwe akaba umukwe wanjye?”

Mama Kevine-“Ariko se niba mwafashe umwanzuro mwamweretse inzira n’ umuhanda akigendera ko nta kuri ataberetse? Mugeze naho mumushinyagurira bigeze aha? Ahaaa! Urantunguye mwana wanjye, ntabwo nari nzi ko ubitse iyo kamere, ese burya?”

Papa Kevine yanyirukanye burundu bwo kutazasubiza amaso inyuma ngaruka iwe, ndetse no mu nzu nabagamo nkodesha ampa umunsi umwe gusa nkaba nayivuyemo, ku muryango nahindukiye bwa nyuma mpuza amaso na Kevine… ndasohorwa.

Muri icyo gicuku maze gutabwa hanze nicaye iruhande rw’ umuryango winjira kwa Kevine nubika umutwe mu maguru, nari maze kubura intama n’ ibyuma, nari maze kwemera ko naruhiye ubusa nk’ ingata imennye, ko ibyo Ntwari na Annie bambwiye ari ukuri nashatse gusoroma ibinsumba, nakwihanganira ibintokoza ngahuma amaso. Buri magambo nabwiwe yose yangarutse mu matwi ntasize kwicuza kubw’ Agasaro, ntabwo nari ngishoboye kwihanganira agahinda kenshi kari kandimo, ibyo gutemba ajya munda bya kigabo biranga birananira…………………………………………..

Ntuzacikwe na Episode ya 90 ku munsi wejo…

 

23 Ibitekerezo

 • Umwanditsi disi aritanga nkurikije uko bamwe tumubwira nabi iyo inkuru itabonetse amatsiko nibwo ari kwiyongera? Ese umwiza wo mu buto koko niwe Kevine tuzi cyangwa ni agasaro inkunga yawe mwanditsi dukwiye kuyitanga irenze iyagenywe kuko amezi atatu ni menshi udutegereje thx Eddy Rwibutso

 • Nari narakomeje guceceka ariko umwanditsi ni umuhanga, hari impamvu inkuru yayise umwiza wo mu buto, ibyo dukeka kenshi siko biba bimeze Ganza ubaye uwande ko watubwije ukuri kwawe kose? Unteye agahinda mbona upfukamye reka ngenere iumwanditsi inkunga umwanditsi undaza amajoro amezi atatu yose nzamenye iherezo. Umuseke mukora akazi keza ko gusana imitima yabanyarwanda bazinutswe nurukundo rwamateka

 • Yooooo!!!
  Mbega ishavu, mbega agahnda!!!!
  Ganza nta kundi nyine, baravuga ngo haguma amagara, ibindi birashakwa. Urukundo rwaraguhumye neza neza bituma wiyumva mu yindi si. Genda ufate umwanya uruhuke, utekereze neza ubundi ufate ikindi kerekezo.
  Agasaro arahari azakwakira

 • Yooo mbega Ganza pole kbc gusa nyuma yabyose ubuzima bugomba gukomeza wasanga kevine agifite umujinya azisubira ababarire ganza. Babane mumahoro.

 • Mbega Kevine ndumiwe mbuze icyo mvuga pe

 • Ndababaye gusa

 • Agahinda weee

 • Kevine arantunguye pe! Ganza ajye kwirebera Gaëlle amubwize ukuri ubundi ingoyi y’ikinyoma ishire. Gaëlle ndabizi azarakara ariko azamwumva, ndahamya ntashidikanya ko Gasaro agitegereje ko Ganza yamubwira inkuru nziza bakitangirira ubuzima. Twazareba ko Kevine atazarira arenzeho aramutse abonye iy’urudasaza itashye iwabandi. Ganza ambabariye yakwikuramo Kevine, niba byose atabona ko wabikoreshwaga n’urukundo ngo agushyigikire, mumaze no kubana yakuvuna mu kumutunga pe!

 • Muraho neza, umwanditsi arakoze,gusa ndaye ntishimye pe!!! Nibwo bwambere iyi nkuru yambihira.niba Hari ikintu kibabaza mu buzima Ni ugukomerekera mu Rukundo.Ganza rwose ntabwo yigeze yisumbukuruza ,yarakunze nkuko twese dukunda.gusa aha kevine ndamugaye ndetse cyane.iki gikomere ateye Ganza Ni kinini.kuko nta mukobwa uzigera anezeza Ganza nk’umwiza wo mubuto,ikindi aramutse yongeye agakundana na kevine nabo ntabwo byazagenda neza kubera amagambo amubwiriye imbere y’ababyeyi.buriya Ijambo ntirisaza.yajya abimucyurira bakarinda basaza.ubona iyo atamutamariza imbere ya papa we.rwose kevine ,unteye agahinda.kimwe CYO uzahora wicuza kdi ntabwo uzaryoherwa.ntabwo murugo icyambere Ari ibintu,nabyo Ni byiza ariko habanza urukundo.ndumva nyine mbabaye.

 • Ubuse umwanditsi azahera he abigoronzora ngo Kevine yongere ahure na Ganza ra! Ko inzira zibyaye amahari mbona ari nta garuriro, ko ngize ubwoba aho urukundo ntirwaba rugiye gutsindwa!!! Koko se amaboko atareshya azabe ataramukanya??

  cyakora Ganza komeza inzira watangiye yo kuvugisha ukuri, ariko nongeye kwibuka ibyo Agasaro yakubwiye disi aho ntacyo yari aziranye na Kevine kuva kera koko!!!

  Nshimira Imana ko itumenyera ibidukwiriye, Ganza humura Nyagasani muri kumwe Umugabo ni uwikaruma mu bihe bigoye

 • muri episodes zose ziyi storry iy niyo yambere kbs intey amatsiko ejo hatinze kugera weeee courage msaz aka ga storry n ubukiii

 • Umwanditsi ni umuhanga mu buzima ibi bibaho ahubwo abantu twumva ko inkuru itangira abantu bari kumwe ikarangira ari uko niyo bakubakira ku musenyi ndabona kevine ari umukobwa mubi, akunda ibintu kandi yiyemerana umuryango yagize amahirwe yo kuvukiramo,

 • Ganza pole disi ubabaye ubugira kabiri pe Banza uruhuke maze uzikundire agasaro Kdi Kevine azicuza urukundo ntiruzamuhira pe azarira arenze ayo yarize

 • Mbega Kevine weeeee!!!!!gusa, Ganza natahe atuze afate umwanya we najya gusezera Agasaro azamubwire ukuri kose kdi agasaro azamwumva, ndetse bidatinze azamufasha kwishyura ideni ry’amarangi ndetse na Mwezi azamwegurira iriya nzu, anamwishyure ayo yayisanishije Ganza ahite abona uburyo bwo kwibanira n’Agasaro, Kevine asigare akanuye nk’urujanga rwapfumuye ishashi. ISOMO: biragaragara ko benshi badaha agaciro urukundo rw’ukuri ahubwo bakumva ko urukundo ruza kubera ibintu, twitonde no hanze aha! ibintu birashira cg utabifite akabibona.

 • Ngewe maze kubona ko umwanditsi ari umuhanga kandi ibyo avuga bireze hano hanze abakobwa bikigihe bakurikira ibintu wagera kubabyeyi bikaba ibindi bindi gusa Kevine azicuza kandi azabona ko yahubutse kuko urukundo rw’ikigihe umuntu ugukunda by’ukuri umwima agaciro ugasanga ukuryarya rero Ganza ihangane buriya haba hari impamvu iba itumye utubana n’umuntu kandi si byiza guhatiriza utabanye na Kanaka wabana nundi kandi mukubaka rugakomera gusa iyo wakunze byanyabyo biragora kwibagirwa uwo wakunze bizira uburyarya

 • Mbega umwiza wo mubuto yee ntabaho ,gusa icyo nifurije ganza ni uko Imana izamuhoza ayo yarize ,ariko nawe nafate umwanzuro abe aretse kongera gukunda ubundi azarebe iherezo rya Kevine ,courage mwanditsi wacu

 • Mbega agahinaaa!! Gusa ndabona Ganza n’ubwo ahavuye kigwari,azahagaruka Kigabo. Nkeka ko muri Episode 10 zisigaye Mwezi azagaruka agatwara Gaelle,agahita agabira Ganza inzu ndetse n’ubucuruzi bw’amarangi. Ganza nakomeze abike ibanga rya Mwezi ,ibindi ubundi.

 • Nukonyene ari inkuru nubwo ntaziko byabaye impamo,gusa arinjye noheba gukunda,kuko ndumva imbabazi zaraherengeteye mubantu.

 • Ganza abaye intwari burya kubakira ku kinyoma biragatsindwa biryana kurushaho nyuma iyo kivumbuwe naho Kevine we ndamugaye ntarukundo rwe kbs wagirango yashakaga ko Ganza bamubamba koko.

 • Umva umwanditsi n’umuhanga pe! Ganza urambabaje pe! pole sana bavuze ukuri ngo inzira ntibwira umugenzi, ibi nibyo byeze aha hanze! Hura uzashumbushwa

 • Harya ngo n’urukundo rwukuri?

 • Ariko namwe mwirenganya Kevine. Ubwo se wakumva ibintu nkibyo Ganza akubwiye ntiwumve arumutekamutwe koko? Mwibuke ko Ganza atarasobanurira Kevine ukuntu yasigiwe inzu, ukuntu yacuruje amarangi menshi ndetse ntanubwo arababwira icyatumwe umuryango we umutererana. Ibyo byose uramutse utarabyumva ntago wabura gushidikanya ku butekamutwe. Impamvu abantu benshi mugaya Kevine nuko muzi akantu kose. Rero mwibuke ko Kevine atazi utuntu twose kuri Ganza, ahubwo njye icyo munenga nuko atajya yicarana nawe ngo babwizanye ukuri.

  Umwanditsi wacu courage kbs uratwubaka.

 • Buriya ngwe narebye uriya muryango wo kwa kevine ndatinya kubera ko kevine ashoobora kuba yarakuze abona ibintu byose nta bibazo afite rero yumva ko nanashaka ariko agomba kubaho ibyo akabihuza n`imyumvire ya se, kandi burya umukwe ni umuntu wubahwa n`umuryango ariko ni wumva sobukwe akubwira ngo bite se sha Ganza, umenya nta cyubahiro kibirimo nabivuze kera iyo Ganza yikundanira n`agasaro kandi byashimisha ariwe bakundanye kuko Agasaro nta kibazo cyo kureba ku mitungo afite kandi afite urukundo nawe

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *